دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهمن 1400 
بررسی نشانه شناختی واژه «خشوع» در قرآن کریم

صفحه 61-78

ابوذر گلزارخجسته؛ صدیقه زودرنج؛ مرتضی قائمی


نگاهی به کارآمدی راهبردهای نوین آموزش زبان عربی در ایران

صفحه 171-186

محمودرضا توکلی محمدی؛ معصومه صیامی؛ محمد فرزانه


تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی

صفحه 187-202

مصطفی رسولی نژاد؛ سید رضا میراحمدی؛ حبیب کشاورز