تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان باغ فامیلی فرعی پنجم ساختمان حانیه واحد ۵

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

چکیده

ارتباط بین ایران و کشورهای عربی و وام‌گیری از زبان‌های یکدیگر باعث بروز بسیاری از تشابهات در نظام زبانی فارسی و عربی شده است. از جمله مسائل مهم به وجود آمده دراین‌ارتباط، پدیده «تداخل زبانی» است که در هنگام استفاده از زبان عربی پدیدار شده و بر فرایند آموزش و یادگیری زبان عربی تأثیر می‌گذارد. تداخل موجود بین این دو زبان، دو تأثیر مثبت و منفی به همراه دارد. با وجود تأثیرات منفی تداخل، به‌منظور تسهیل در امر آموزش و یادگیری زبان عربی می‌توان از جنبه‌های مثبت این پدیده بهره کافی گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف تبیین تداخل مثبت زبانی، به استخراج تشابهات موجود در واج، واژگان و دستور دو زبان و مقایسۀ آن‌ها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بسیاری از واژگان عربی در فارسی دچار تغییر یا تحول معنایی نشده و معنایی یکسان در دو زبان دارند. این عدم تغییر و تحول معنایی باعث یادگیری آسان‌تر برخی واژگان دخیل خواهد شد. از طرفی برخی تشابهات دستوری در دو زبان وجود دارد که با بهره‌گیری اساتید و مدرسان زبان عربی از این تداخلات دستوری مشابه و موجود بین دو زبان، فرایند آموزش تسهیل می‌شود. یادگیرندۀ زبان دوم همیشه دنبال راهی می‌گردد که یادگیری را برای خود آسان‌تر و جذّاب کند؛ بنابراین با استفاده بیشتر از این تشابهات و یادآوری آن به یادگیرنده در هنگام آموزش، رغبت وی به یادگیری زبان عربی افزون‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها