اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن جرفی

مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان

مدیر مسئول
hassan.jorfigmail.com
09163007040

سردبیر

دکتر عاطی عبیات

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان - مدیر مسئول مجله

a.abyatcfu.ac.ir
09165099130

مدیر داخلی

دکتر آرش حاذق نژاد

زبان و ادبیات فارسی مدرس و مسئول پژوهش

a.hazegh55gmail.com
09168235405

مدیر وب سایت

رجب کیانی شاهوندی

مهندسی کامپیوتر کارشناس مسئول هوشمندسازی پردیس

hoshmandsazi.farhangiangmail.com

ویراستار ادبی

دکتر آرش حاذق نژاد

زبان و ادبیات فارسی پژوهش

a.hazegh55yahoo.com

صفحه آرا

عبدالعزیز حمادی

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوزستان

abd_al_aziz2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عاطی عبیات

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.abyatcfu.ac.ir

دکتر کیفیه اهوازیان

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه فرهنگیان

k1_ahvazianyahoo.com

دکتر نعیم عموری

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

naeim.ammorigmail.com

دکتر علی رضا محمدرضایی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه تهران

harircgiut.ac.ir

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه اصفهان

m-khaqanifgn.ui.ac.ir

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران –معاون پژوهش وفناوری دانشگاه فرهنگیان

btaheriniyaut.ac.ir

دکتر سید عدنان اشکوری

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه خوارزمی

eshkevarikhu.ac.ir

دکتر رسول بلاوی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

r.balawiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی نورالدین

التراث العربی استاذ فی الجامعه اللبنانیه

a.hazegh55yahoo.com

بدر الدین القطیطی (السنانی)

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه تطبیقی عمان

b1b2.com

حبیب حاکم الگریطی

اللغه العربیه و آدابها جامعه الکوفه

a2b.com