اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عاطی عبیات

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان - مدیر مسئول مجله

a.abyatcfu.ac.ir
09165099130

سردبیر

دکتر کیفیه اهوازیان

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان - سردبیر مجله

k1_ahvaziyanyahoo.com
09161118875

مدیر داخلی

دکتر حسن جرفی

مدیریت مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان

hassan.jorfigmail.com
09163007040

مدیر وب سایت

رجب کیانی شاهوندی

مهندسی کامپیوتر کارشناس مسئول پژوهش پردیس

kiani.rajabgmail.com
09166918513

ویراستار ادبی

دکتر آرش حاذق نژاد

زبان و ادبیات فارسی پژوهش

a.hazegh55yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عاطی عبیات

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.abyatcfu.ac.ir

دکتر کیفیه اهوازیان

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه فرهنگیان

k1_ahvazianyahoo.com

دکتر نعیم عموری

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

naeim.ammorigmail.com

دکتر علی رضا محمدرضایی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه تهران

harircgiut.ac.ir

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه اصفهان

m-khaqanifgn.ui.ac.ir

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران –معاون پژوهش وفناوری دانشگاه فرهنگیان

btaheriniyaut.ac.ir

دکتر سید عدنان اشکوری

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه خوارزمی

eshkevarikhu.ac.ir

دکتر رسول بلاوی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

r.balawiyahoo.com

علی نورالدین

التراث العربی استاذ فی الجامعه اللبنانیه

a.hazegh55yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بدر الدین القطیطی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه تطبیقی عمان

b1b2.com

صفحه آرا

عبدالعزیز حمادی

زبان و ادبیات عرب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوزستان

abd_al_aziz2001yahoo.com