پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب (ALLE) - واژه نامه اختصاصی