اهداف و چشم انداز

مجله‌ی علمی تخصصی پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب قصد دارد که با طرح  مسائل بنیادی آموزش و روش‌های نوین و خلاقانه‌ی تدریس زبان و ادبیات عرب، وتحلیل محتوای کتب نگاشته شده در این رشته، وبیان چالش ها وموانع در تدریس  آن ،به عرصه ای جهت تبادل آراء،وارایه جدیدترین یافته های علمی ،صاحب نظران این رشته و متخصان رشته‌ی علوم تربیتی تبدیل شود و با جذب وطرح دیدگاه‌های نوین  وراهبردهای مؤثر در کیفیت بخشی به آموزش زبان و ادبیات عرب، زمینه بهره گیری علمی،  قشروسیعی از پژوهشگران، مربیان ،مدرسان ومتعلمین  این رشته را فراهم سازد.

این مجله آماده‌ی دریافت مقالات پژوهشگران محترم در حوزه‌های پژوهشی زیر می‌باشد:

1- پژوهش های نوین مرتبط با آموزش زبان وادبیات عرب.

2- روش های نوین تدریس در آموزش زبان عربی.

3- راهبردهای مؤثر در تدریس آموزش زبان وادبیات عرب.

4- الگوهای جهانی مؤثر در تدریس آموزش زبان وادبیات عرب.

5- آسیب شناسی آموزش و تدریس آموزش زبان وادبیات عرب.

6- نقد وبررسی علمی کتب آموزش زبان وادبیات عرب.

7- تجربیات مؤثرتربیتی–آموزشی در حیطه زبان وادبیات عرب.

8- نقش ترجمه در معرفی فرهنگ وهنر ایرانی به جوامع اسلامی.

9- آسان سازی آموزش عربی همراه با ایجاد رغبت واشتیاق در فرگیران آن.

10- تحلیل محتوای دروس در کتب عربی مقطع متوسطه ودانشگاه.

11- پژوهش های روانشناسی در آموزش زبان وادبیات عرب.

12- پژوهش های اجتماعی وجامعه شناسی در آموزش زبان عربی.

13- نقد وتحلیل نظریه های یاد گیری در آموزش زبان عربی.

14- نقد وبررسی راهبردها وروش های تدریس در مدارس ودانشگاه های اسلامی.

15- مقایسه وتحلیل راهبردها وطراحی های یادگیری در مراکز عرب زبان و اسلامی.

16- سایر پژوهش های مرتبط با آموزش زبان عربی.