بررسی تأثیر آموزش زبان عربی بر انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان براساس الگوی تدریس مشارکتی «جیگ ساو»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش زبان عربی با الگوی تدریس مشارکتی جیگ ساو بر انگیزه­ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول انجام گرفته است. روش پژوهش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مشغول به تحصیل پایه نهم متوسطه اول شهرستان هرسین است. برای دستیابی به این هدف نخست یک نمونه 30 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد سپس به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه انگیزشی ولرند است. پیش‌آزمون انگیزش تحصیلی در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر به اجرا درآمد. در گروه آزمایش، ابتدا معلم درس خود را به‌طور کامل به دانش‌آموزان ارائه کرد و از الگوی تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو به عنوان مکملی برای مفهوم آموزش داده شده استفاده نمود و در گروه کنترل برای آموزش مفاهیم زبان عربی، به روش معمول خود عمل کرد. در ادامه پس‌آزمون انگیزش تحصیلی توسط پژوهشگر اجرا و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss بررسی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکرار اندازه­گیری نشان داد که بعد از آموزش تفاوت معناداری در نتایج حاصل از انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد اثر تکرار با مقدار F برابر با 57/37 که در سطح (p ≥ 0.001) معنادار است. یافته‌های این پژوهش درمجموع اعتبار و اعتمادپذیری برنامه آموزش به شیوه تدریس مشارکتی جیگ ساو به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش انگیزه­ی پیشرفت تحصیلی درس عربی دانش‌آموزان را مورد تائید قرار داد.

کلیدواژه‌ها