کلیدواژه‌ها = "آموزه های اخلاقی"
منشأ آموزه های اخلاقی در شعر معاصر عرب

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 83-101

اعظم محمودی