کلیدواژه‌ها = حروف شبیه به لیس
واکاوی نقش عوامل نحوی در ترجمه قرآن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 102-127

محمدعلی کاظمی تبار