دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-160 
2. تعهد در اشعار محمد جواد جزایری

صفحه 23-42

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی