نمایه نویسندگان

ت

  • تقی زاده، هدایت الله موانع یادگیری مهارت های چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری(مطالعه موردی؛دانش آموزان دبیرستان تربیت منطقه 15 تهران) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 57-77]

ح

خ

  • خدامی، محسن ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 139-161]

ص

ع

  • عبدالهی، حسن تعهد در اشعار محمد جواد جزایری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 22-42]
  • عموری، نعیم مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]

غ

  • غافلی، جمال بررسی جلوه های میهن دوستی و دعوت به همبستگی در اشعار هشام الجخ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 43-56]

ک

م

  • مجدم، مینا مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
  • محمودی، اعظم منشأ آموزه های اخلاقی در شعر معاصر عرب [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 78-94]
  • موسوی نیا، سید مهدی ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 139-161]