نگاهی به کارآمدی راهبردهای نوین آموزش زبان عربی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، قم. بلوار الغدیر. شهرک مهدیه، دانشگاه فرهنگیان، گروه زبان و ادبیات عربی

2 کارشناس ارشد

چکیده

بدون شک آموزش زبان عربی در ایران در کنار شیوه‌های سنتی، به راهبردهای نوین نیازمند است. ازآنجاکه آموزش زبان عربی در کشور بیشتر با تکیه بر روش‌های سنتی صورت می‌پذیرد و رویکردهای نوین آموزشی مانند واکنش فراگیران در هنگام یادگیری، ذهنیت آموزشگر، نوع پیشرفت فراگیران، پیگیری فراگیران نسبت به چگونگی یادگیری عربی در دانشگاه‌ها کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است، بررسی و ارائۀ مباحث راهبردهای نوین یک بخش تفکیک­ناپذیر در این زمینه به شمار می‌آید. ازاین‌رو بررسی روش‌های خاص آموزش برای آموزشگران زبـان عربی امری ضـروری اسـت. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن بررسی روش‌های سنتی آموزش عربی سعی شده بر اموری چون مطرح کردن مشکلات واقعی آموزش زبان عربی، آشنا شدن آموزشگران با این‌گونه موانـع و همچنین اطلاع یافتن از روش‌های نوین آموزش برای غلبه کردن بر مشکلات پیش ‌رو توجه شود. ارائه رویکردهای نوین آموزش زبان عربی و استفاده از آن‌ها در یادگیری این زبان، امکانات ویژه‌ای را برای بهتر آموزی زبان عربی در اختیار آموزشگران و فراگیران قرار می‌دهد و بسیاری از موانع و مشکلات آموزش زبان در سیستم‌های سنتی و قدیمی زبان‌آموزی در ایران را برطرف می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها