بررسی میزان علاقه به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی در میان دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانش‌آموختۀ گروه زبان و ادبیات عربی و کارشناس آموزش متوسطه ناحیه 3 شهرستان قم

3 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

علل انتخاب رشته تحصیلی با توجه به نوع رشته و مقطع تحصیلی، در جوامع کنونی بسیار متفاوت و متنوع است. بررسی علل و انگیزه‌های انتخاب یک رشته در مقطع کارشناسی و ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر، می‌تواند به بازنگری در فرایندهای مختلف مرتبط با رشته مانند فرایند جذب و گزینش داوطلبان یا نحوۀ ارائۀ برنامه‌های آموزشی کمک شایانی نماید. رشتۀ زبان و ادبیات عربی یکی از رشته‌های حوزۀ علوم انسانی است که در اکثر دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش کمّی- توصیفی و با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه، به بررسی میزان علاقۀ دانشجویان ورودی 95، 96 و 97 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در انتخاب رشته، علاقه به رشته و انگیزۀ شغلی آنها بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تنها 10 نفر (11.7%) این رشته را طبق توصیۀ دیگران انتخاب کرده‌اند و سایر افراد راه‌های مختلف دیگری را برای انتخاب رشتۀ زبان و ادبیات عربی انتخاب کرده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که 63 نفر از دانشجویان (73.3%) از انتخاب این رشته راضی هستند که آمار بالا و قابل قبولی به نظر می‌رسد. درصد پایینی از دانشجویان (22.1%) معتقدند که سایر دانشجویان به رشتۀ آنها دیدگاه مثبتی دارند امّا بخش عظیمی از آنها اعتقاد دارند که رشتۀ آنها اصلاً مقبولیت لازم را ندارد و شاید این امر بر انگیزه و علاقۀ آنها در مراحل تحصیل و تلاش برای ارتقای سطح تحصیلی تأثیر منفی بگذارد.

کلیدواژه‌ها