بررسی سیمای معشوق در شعر ابن فارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه فرهنگیان واحد شهید بهشتی اقلید

2 دبیر زبان و ادبیات فارسی

چکیده

عشق و حالات عاشق و معشوق موضوعی همگانی است که در میان جوامع و نسل‌ها به‌گونه‌ای متفاوت خود را نمایان می‌سازد. آدمیان از دیرباز به نظم و نثر سخن از عشق گفته‌اند به‌طوری‌که اشعار شاعران زیادی از ادب پارسی و عربی با عاشقانه‌سرایی و وصف معشوق پیوند خورده است که این شیوه ادبی بیانگر احساسات درونی شاعر/ عاشق نسبت به معشوق؛ خواه حقیقی و خواه مجازی است.
سلطان العاشقین ابن فارض یکی از بزرگ‌ترین شاعران ادبیات عرب است که به دلیل اشعار عاشقانه و عارفانه شهرت بسیار زیای دارد. وی شاعر عشق است و معشوق محور اصلی اشعار اوست. از آنجا وصف زیبایی معشوق و ذکر صفات فیزیکی و اخلاقی از بن‌مایه‌ها و موتیف‌های اصلی همه غزل‌های عاشقانه و عارفانه است؛ در این مقاله سیمای معشوق ابن فارض در قالب توصیف ویژگی ­های ظاهری و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که شعر ابن فارض سراسر توصیف معشوق و حالات عشق است و این عشق، عشقی پاک و در واقع پله‌ای برای رسیدن به عشق الهی است.

کلیدواژه‌ها