نقش استادان در افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجومعلمان رشته عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در طول دو دهه گذشته خودکارآمدی به‌عنوان یک عامل انگیزشی مهم در پژوهش­های مربوط به رفتار انسان مطرح شده است. این عامل نقش به سزایی در بهبود و افزایش عملکرد تحصیلی فراگیرندگان ایفا می­کند. پژوهش پیش رو سعی دارد با بیان ابعاد و شاخصه­های خودکارآمدی درزمینۀ تحصیلی به بررسی رابطه میان این عامل انگیزشی با موفقیت تحصیلی پرداخته و نقش استادان را در تقویت و افزایش خودکارآمدی دانشجومعلمان رشته عربی تبیین نماید. شیوه پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته­ها نشان می­دهد استادان رشته عربی با شناخت ویژگی­های رفتاری ـ عاطفی دانشجویان و با به‌کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در تعامل با آنان می‌توانند تأثیر بسیاری در ایجاد پنداره­های مثبت در درون آن­ها مانند پرهیز از اهمال­کاری، میل به درگیری تحصیلی و انگیزش پیشرفت، تفکر انتقادی، حل مسئله، خودتنظیمی و یادگیری مشارکتی داشته باشند. علاوه بر این، می­توانند شوق و انگیزه دانشجویان را نسبت به دروس مربوط به این رشته افزایش داده و به بهبود عملکرد تحصیلی آن­ها کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها