نقش کارورزی در رشد حرفه‌ای مرتبط با آموزش زبان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ومدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان تهران, پردیس شهید مفتح شهرری

چکیده

معلمان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در روند آموزشی، نقش مهمی در ایجاد تمدن‌ها دارند، زیرا یادگیرنده از طریق تعامل با او تجربیات، دانش، نگرش و ارزش‌ها را بدست می‌آورد. موضوع آمادگی و تربیت معلمان، مورد توجه دانشگاه فرهنگیان است و آمادگی و پیشرفت حرفه‌ای آنان، یکی از اصول اساسی در بهبود آموزش محسوب می‌شود. دانشگاه فرهنگیان از سال1391 رشتۀ «آموزش زبان عربی» را برای رفع نیاز آموزش و پرورش به «دبیر عربی» آغاز کرد و تغییرات گسترده‌ای در برنامۀ درسی ایجاد کرد که از جمله مهمترین آن، می‌توان به تغییرات کمی و کیفی درس کارورزی دانشجومعلمان اشاره نمود. این مطالعه با هدف شناسایی زمینه‌های آمادگی دانشجومعلمان و پیشرفت حرفه‌ای مرتبط با آموزش زبان عربی انجام می‌شود، و یک تحقیق کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهد که واحد درسی کارورزی، در ارتقاء صلاحیت‌های معلمی دانشجو معلمان رشتۀ آموزش زبان عربی، تأثیر زیادی دارد. دانشجو معلمانی که در مدارس کارورزی را انجام می‌دهند، بعد ار فارغ التحصیلی با اعتماد به نفس بیشتری به تدریس می‌پردازند و توانایی پیاده‌سازی علم در حیطه عمل و موقعیت آموزشی را دارند. پیشنهاد می‌شود که در دانشگاه فرهنگیان، برنامه‏ای برای فعالیت دانشجومعلمان رشته عربی پیش‏بینی شود تا از کارورزی کشورهای عربی و پیشرفت حرفه‌ای آنان اطلاع یابند و بیاموزند که چگونه زبان عربی یاد بگیرند و چگونه یادگیری خود را در آموزش سازماندهی‏ کنند.

کلیدواژه‌ها