نقد و ارزیابی مقاله «علاقة اللفظ بالمعنی وتعلیم العربیّة»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

نقد به عنوان یک ابزار کارآمد در ارزشیابی اطلاعات یک اثر پژوهشی به شمار می‎رود. نوشتار حاضر با رویکرد نقادانه در صدد بررسی ابعاد محتوایی و صوری مقاله «علاقة اللفظ بالمعنی وتعلیم العربیّة» نوشته أحمد الدیاب به نگارش درآمده است. وی در این اثر که از سه بخش اصلی تشکیل یافته، به تبیین آراء موافق و مخالف صاحب‎نظران در مورد لفظ و معنی، اولویت یکی بر دیگری، جدایی میان لفظ و معنی و یکی دانستن یا وجود اتحاد و همبستگی میان این دو مؤلفه توجه داشته است تا بدین وسیله به روش‎هایی دست یابد که بتواند از آن برای آموزش زبان عربی به غیر عرب‎زبان‎ها استفاده کند. در مقاله حاضر بر آن بوده‎ایم تا به روش تحلیلی و با توجه به معیارهای تعریف‎شده برای نقد و ارزیابی آثار پژوهشی، مقاله «علاقة اللفظ بالمعنی وتعلیم العربیّة» مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. نتیجه پژوهش نشان می‎دهد که نویسنده سعی داشته است تا با معرفی دو عنصر لفظ و معنی به عنوان عناصری مهم از مطالعات زبانشناسی بر این نکته تأکید کند که آموزش زبان عربی به غیر عرب‎زبان‎ها باید همانند مؤسسات آموزشی اروپا با تکیه بر رویکرد زبانشناسی باشد؛ این در حالی است که مکالمه‎محوری در پژوهش‎های اخیر مورد تأکید مدرسان بوده و به عنوان نکته مهم‎تری تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها