آموزش زبان عربی بر پایه اصول روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از موضوعات بسیار حیاتی در آموزش زبان‌های خارجی، توجه به ابعاد روان شناختی آن است؛ زیرا بین زبان و تفکّر از یک سو و ابعاد روحی روانی انسان از سوی دیگر، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد. از همین رو نادیده گرفتن مبانی روان شناختی آموزش زبان یا بی‌توجهی به آن، فرایند یاددهی-یادگیری را با چالش‌های فراوان روبه رو می‌کند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شد، تبیین میزان تاثیر توجه به ابعاد روحی روانی فراگیران در تسهیل امر آموزش زبان است. نتایج و یافته های پژوهش پیش رو نشان داد که توجه به به دو بُعد استراتژیک زبان، یعنی الگوبرداری و ممارست. در نظر گرفتن ابعاد روانی عاطفی زبان‌ آموزان، یعنی انگیزه‌ها و نگرش‌ها و توجه به بُعد شخصیت، یعنی توجه نمودن به تفاوت‌های فردی و مراعات سنّ فراگیران و به تبع آن شناخت راهکارهای مناسب به هنگام روبرو شدن با تفاوت‌های فردی، کمک شایانی به آموزش فعال و عمیق زبان عربی نموده و سبب می‌شود فرایند یاددهی- یادگیری با شادابی و نشاط کافی و درست، اجرا شود، از همین رو ضرورت دارد قبل از آغاز فرایند آموزش، به انگیزه‌های افراد، نگرش آنان به زبان عربی و میزان توانایی و استعداد آن‌ها توجه شود. همچنان که بایسته است از روش‌های متنوّع آموزشی متناسب با فراگیران و تمارین و تکالیف گوناگون استفاده شود و راهکارهای پیشنهادی مربوط به تفاوت های فردی نیز، مطالعه و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها