روش‌ها و راهبردها برای تدریس و تفهیم بهتر و بیشتر زبان عربی به فراگیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرّس مدعوّ دانشگاه فرهنگیان و دبیر دبیرستان های ناحیه 3 مشهد

چکیده

همگام با پیشرفت و تعالی روزافزون علم و فناوری، آموزش و روش‌های تدریس نیز به مرور تغییر کرده و روش‌های سنتی جای خود را به روش‌های نوین داده است. معلمان عربی هم به‌‌مثابه معلمان دیگر، خود را به روش‌ها و فنون نوین مجهز ساخته تا بهتر و ساده‌تر بتوانند در فراگیران تغییر ایجاد کرده و در تفهیم بیشتر درس عربی مؤثر باشند. مقاله‌ پیش ‌رو به روش‌های گوناگون تدریس زبان عربی در زمینه‌های ترجمه، قواعد، حوار و حل تمرین پرداخته است. هدف نویسنده بر آن است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از طریق پژوهش و مداقّه در برخی مقالات و نگاشته‌ها، به معرفی روش‌های گوناگونی بپردازد که سودمند و مؤثر می‌باشند. تعدادی از این روش‌ها توسط دبیران عربی در طول سالها در دوره‌های اوّل و دوم متوسطه به کار گرفته شده و برخی حاصل تجربه بیش از سی‌وپنج سال تدریس نگارنده در دوره‌های مختلف تحصیلی در آموزش دروس مختلف به‌ویژه در درس عربی بوده است. در کنار بیان تجارب مفید، به راهبردهایی توجه و تأکید شده که در تفهیم و یادگیری بهتر و ساده‌تر فراگیران مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها