بررسی رابطه خلاقیت طراحی واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان

2 معاون آموزشی پردیس حضرت رسول اکرم

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت طراحی و تولید واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان دختر در آموزش زبان عربی در دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز در سال 1396 انجام گرفت. در این پژوهش با جامعه هدف قراردادن دانشجویان دختر رشته عربی دانشگاه فرهنگیان که حجم آن 140 نفر می باشد و هم چنین با در نظر گرفتن نمونه روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی به حجم 60 نفر، به بررسی عوامل مؤثر براجرای رابطه بین خلاقیت طراحی واحد یادگیری با مهارت آفرینی دانشجویان دختر در آموزش زبان عربی می پردازد. برای گرداوری اطلاعات، محقق با در نظر گرفتن اهداف پژوهش، پرسشنامه ای شامل 12 سوال از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار داد که مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق ضمن تعریف خلاقیت و مهارت آفرینی از دیدگاه های مختلف وبررسی رابطه بین خلاقیت طراحی واحد یادگیری وابعاد آن (انعطاف پذیری، پذیرش ریسک و خطر، اعتماد به نفس) بر مهارت آفرینی دانشجویان دختر در آموزش زبان عربی مسئله مورد تبیین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها