مدیریت کلاس به سبک بازی و سرگرمی گامی نوین جهت افزایش انگیزه در درس عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیرستان اژدرافشار،مشهد

چکیده

مدیریت کلاس به سبک بازی وسرگرمی گامی نوین جهت افزایش انگیزه دردرس عربی
ملیحه مقبلی نیشابور
چکیده:
ایجاد موقعیت‌های یادگیری تعاملی(بازی، سرگرمی،تعامل)، یکی ازروش‌های مطلوب درکلاس داری به شمار می‌آید. این محیط‌ها شامل موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها دانش آموزان به جای اینکه فراگیران اطلاعات آموزشی باشند، خود به طور مستقیم در فرایند یادگیری-یاددهی شرکت فعالانه دارند.یکی ازموقعیت‌های تعاملی بین شاگرد و معلم، «بازی‌های آموزشی» است که در بطن خود، دارای هدف آموزشی می باشند. مدیریت کلاس درس به نحوی که دانش آموزان نیز در آن دخالت داشته و افزایش یادگیری وکاهش استرس، یکی از هدف‌های آن است، به جای آن که فقط تدریس معلم محور وبه سبک سنتی مدنظر باشد، می‌تواند شور و شوق یادگیری را در آنان تقویت کند.مقالة حاضر،‌ضمن ارائه بازی های آموزشی، به تأثیر این بازی‌ها در یادگیری ومعرفی آنها به عنوان معیاری موثرونشاط برانگیز برای مدیریت کلاس به سبک نوین پرداخته است.
کلیدواژه ها: مدیریت کلاس،تدریس موثر،بازی وسرگرمی،درس عربی.

کلیدواژه‌ها