چگونگی جذابیت‌بخشی و فعال‌سازی کلاس درس عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرگروه عربی استان قم-دبیر متوسطه اول - رابط تلفیقی دانش اموزان استثنایی استان قم

چکیده

چکیده
امروزه از آموزش و یادگیری به عنوان یک فرآیند منظم یاد می‌شود که به موجب آن لازم است علاوه بر تقویت مهارت‌ها و نگرش‌های دانش آموزان، از شیوه‌های جذاب و فعال، تدریس موثر و کارآمد استفاده کرد. موفقیت در این زمینه، نیاز به امکانات از قبل آماده شده دارد که بر اساس شناخت از فراگیران و برنامه ریزی برای ایجاد ارتباط بهتر در ظاهر و رفتار همانند استفاده از زیبائی های مناسب، مهارت‌ فن بیان، خوش رفتاری، سخت گیری نکردن و ندادن تکالیف سخت، شاداب سازی کلاس از یک سو و از سوی دیگر بکارگیری روش‌های جذاب و فعال متناسب با درس مثل؛ استفاده از برنامه ریزی و طراحی آموزش مناسب، انگیزه سازی، ایجاد جو مطلوب و ارتباط موثر و پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان، استفاده از فن آوری‌های نوین، تقویت مهارت استنباط، تقویت مهارت ‌های تفکر، خوب گوش دادن، خوب خواندن، خوب سوال کردن، بارش مغزی، روش اکتشافی (مکاشفه ای)، روش مسأله ای، واحدها و بازی و ... با اجرایی متناسب با درس و از جمله درس عربی دارد که نگارنده با تجزیه و تحلیل مختصری،به این نتیجه رسید که با استفاده از شیوه‌های فوق می‌توان دانش آموزان کنجکاو را مشتاق دانش نمود و راه را برای یادگیری پایدار، آسان نمود به ویژه اگر در استفاده از این روش ها، خلاقیت و بازی چاشنی کار قرار گیرد.
کلید واژه ها: روش‌های جذاب، فعال، تدریس، یادگیری، درس عربی

کلیدواژه‌ها