مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلانچکیـده
ادبیات همواره عرصه ی عرضه مفاهیم والای انسانی بوده و نهانی ترین صحنه های زندگی بشر را به تصویر می کشد و جنگ و مقاومت به عنوان یکی از مهمترین جلوه های زندگی بشر در ادبیات نمود بارزی یافته و همواره ادیبان و نویسندگان از این مهم مستثنی نبوده و به خلق آثار زیبایی در این زمینه دست یازیده اند سناء شعلان از نویسندگان برجسته عصر حاضر است که رسالت خود را در جهت اهداف مقاومت و رویکرد ستیزه جویانه آن و به منظور آزادسازی سرزمین های اسلامی از سلطه ی رژیم صهونیست اختصاص دارد و با اثرپذیری از آموزه های دینی و باورهای اسلامی موجبات ارتقای روحیه ی مبارزان را فراهم آورد. مقاومت و جاودانگی، والای در زنان، ترسیم چهره ی دشمنان، هجو دشمنان و آوراگی اضطراب و آشفتگـی دشمـن مهمتـرین جلوه های پایداری در مجموعه داستانی او بشمـار می آیـد. پژوهش حاضر به آن است که به بررسی ادبیات پایداری و مؤلفه های آن بپردازد.
واژگان کلیدی: ادبیات پایداری، مجموعه حدث ذات جدار، سناء شعلان.
واژگان کلیدی: ادبیات پایداری، مجموعه حدث ذات جدار، سناء شعلان.

کلیدواژه‌ها