تعداد مقالات: 15
1. مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-21

نعیم عموری؛ مینا مجدم


2. داستان پردازی در شعر رومانتیک احمد زکی ابوشادی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-34

رویا ایزددوست


3. تعهد در اشعار محمد جواد جزایری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-42

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی


4. اندیشه های آسان سازی نحو از دیدگاه نحویان معاصر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-57

عاطی عبیات؛ جعفر عموری


6. تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در رمان « رجال فی الشمس» اثر غسان کنفانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-77

نعیم عموری؛ سید حسین نجاتی فلاح


8. روش‌های نوین آموزش زبان عربی در دو مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-97

مالک کعب عمیر


9. منشأ آموزه های اخلاقی در شعر معاصر عرب

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 78-94

اعظم محمودی


11. واکاوی نقش عوامل نحوی در ترجمه قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-117

محمدعلی کاظمی تبار


13. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-4


15. صفحه اول شناسنامه مجله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1