نویسنده = کاظمی تبار، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش عوامل نحوی در ترجمه قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-117

محمدعلی کاظمی تبار