نویسنده = عاطی عبیات
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه های آسان سازی نحو از دیدگاه نحویان معاصر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-57

عاطی عبیات؛ جعفر عموری